De Kringwinkel West-Limburg & Hergebruikcentrum Limburg > Nieuws & Acties http://www.kringwinkel-wl.be/nieuws-acties/goedkoop-goedkopergoedkoopst nl Vacature http://www.kringwinkel-wl.be/nieuws-acties/vacature <div class="blockeditor ben_text"> <div class="meta"><div class="submitted">Ingezonden op wo, 06/09/2017 - 16:04</div></div> <table class="article alignleft"> <tr> <td class="first last column"> <div class="text"> <p>Nieuwe vacatuture online</p> <p><a href="/job/ik-zoek-een-vacature">http://www.wijwerkenaanuwtoekomst.be/job/ik-zoek-een-vacature</a></p> </div> </td> </tr> </table> <div style="clear: both;"></div> <div style="clear:both;"></div> <div class="socialmedia_buttons" ><div style="float:left;margin-right:5px;" ><div class="fb-social-like-widget" style="width:auto;"><div class="fb-like" data-share="false" data-show-faces="false" data-action="like" data-href="http://www.kringwinkel-wl.be/nieuws-acties/vacature" data-width="120" data-layout="box_count" data-font="verdana" ></div></div></div><div style="float:left;margin-right:5px;" ><div class="tweetbutton"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-via="" data-related=":" data-text="" data-url="http://www.kringwinkel-wl.be/nieuws-acties/vacature" data-lang="nl">Tweet</a></div></div><div style="float:left;" ><div class="g-plusone-wrapper" style="margin: 0 1em 1em 1em;float:right;" ><div class="g-plusone" data-href="http://www.kringwinkel-wl.be/nieuws-acties/vacature" data-size="tall" data-annotation="bubble" data-width="250" ></div></div></div></div><div style="clear:both;"></div></div> <p><a href="http://www.kringwinkel-wl.be/nieuws-acties/vacature" target="_blank">lees verder</a></p> Wed, 06 Sep 2017 14:04:19 +0000 designer 279 at http://www.kringwinkel-wl.be Actiekalender 2017 http://www.kringwinkel-wl.be/nieuws-acties/actiekalender-2017 <div class="blockeditor ben_text"> <div class="meta"><div class="submitted">Ingezonden op ma, 25/01/2016 - 13:22</div></div> <table class="article alignleft"> <tr> <td class="first last column"> <div class="text"> <p>Ontdek <a href="http://www.hergebruikcentrum-limburg.be/de-kringwinkel/kalender">hier</a>&nbsp;alle geplande acties.<br /><em>(Acties van juni t.e.m. december)</em></p> </div> </td> </tr> </table> <div style="clear: both;"></div> <div style="clear:both;"></div> <div class="socialmedia_buttons" ><div style="float:left;margin-right:5px;" ><div class="fb-social-like-widget" style="width:auto;"><div class="fb-like" data-share="false" data-show-faces="false" data-action="like" data-href="http://www.kringwinkel-wl.be/nieuws-acties/actiekalender-2017" data-width="120" data-layout="box_count" data-font="verdana" ></div></div></div><div style="float:left;margin-right:5px;" ><div class="tweetbutton"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-via="" data-related=":" data-text="" data-url="http://www.kringwinkel-wl.be/nieuws-acties/actiekalender-2017" data-lang="nl">Tweet</a></div></div><div style="float:left;" ><div class="g-plusone-wrapper" style="margin: 0 1em 1em 1em;float:right;" ><div class="g-plusone" data-href="http://www.kringwinkel-wl.be/nieuws-acties/actiekalender-2017" data-size="tall" data-annotation="bubble" data-width="250" ></div></div></div></div><div style="clear:both;"></div></div> <p><a href="http://www.kringwinkel-wl.be/nieuws-acties/actiekalender-2017" target="_blank">lees verder</a></p> Mon, 25 Jan 2016 11:22:00 +0000 designer 227 at http://www.kringwinkel-wl.be